2018-02-20

Regulamin porządkowy

§ 1

Port lotniczy jest miejscem obsługi podróżnych i towarów drogą lotniczą. Korzystanie z tego typu transportu wymaga przestrzegania określonych zachowań. Działając na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 roku w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1023), wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska są zobowiązane do przestrzegania i stosowania się do nakazów i zakazów zawartych w przepisach porządkowych.

 

§ 2

1. Na terenie lotniska zabrania się:

1) Pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania lotniska. Bagaże i przedmioty pozostawione bez opieki mogą zostać usunięte i zneutralizowane lub zniszczone na koszt osób pozostawiających w/w przedmioty.

2) Wnoszenia na teren lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów niebezpiecznych (np. palnych, wybuchowych, promieniotwórczych, żrących, trujących, wywołujących duszności, łzawienie lub zadymienie) lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych, infrastruktury lotniska lub ruchu lotniczego. Kosztami usunięcia i zniszczenia w/w materiałów zostanie obciążona osoba wnosząca je na teren lotniska.

2') Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. nie odpowiada za pozostawione bez opieki lub zagubione na terenie lotniska bagaże i inne przedmioty.

3) Zaśmiecania i zanieczyszczania terenu lotniska.

4) Spożywania alkoholu lub palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz wnoszenia i zażywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

5) Wprowadzania na teren terminali pasażerskich zwierząt z wyjątkiem psów służbowych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, poza przypadkami nadawania zwierząt do przewozu lotniczego.

6) Wprowadzania na teren terminali pasażerskich rowerów lub innych przedmiotów wielkogabarytowych nie przeznaczonych do przewozu lotniczego, poza przypadkami, na które wyraził zgodę zarządzający lotniskiem.

7) Prowadzenia bez zgody zarządzającego lotniskiem: a) zbiórek pieniężnych, b) działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobkowej, c) działalności artystycznej, politycznej oraz innej działalności zakłócającej porządek na lotnisku.

8) Fotografowania lub filmowania czynności rozpoznania minersko-pirotechnicznego i akcji ratowniczych, stanowisk kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu, punktów kontroli paszportowej i kontroli dokumentów oraz urządzeń i systemów bezpieczeństwa, bez zezwolenia wydanego przez zarządzającego lotniskiem w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży Granicznej, komendantem placówki Policji lub naczelnikiem urzędu celnego - odpowiednio do tego, jakie czynności, stanowiska lub punkty kontroli mają być fotografowane lub filmowane.

9) Zakłócania, uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania przez personel lotniska lub przewoźnika lotniczego obowiązków służbowych.

10) Dokonywania nieuprawnionych zmian w wyposażeniu lotniska, urządzeniach lub systemach lotniskowych oraz utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z urządzeń lub pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego znajdujących się na terenie lotniska.

11) Parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz w sposób naruszający bezpieczeństwo lotniska lub zasady ochrony lotnictwa cywilnego. Pojazdy takie będą usuwane na koszt właściciela.

12) Naruszania określonych przez zarządzającego lotniskiem warunków ruchu pojazdów i pieszych na terenie strefy operacyjnej lotniska.

13) Przebywania w strefie zastrzeżonej lotniska i w strefie operacyjnej lotniska bez upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu do stref zastrzeżonych lotniska określonych przez zarządzającego lotniskiem w instrukcji przepustkowej Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

14) Wprowadzania do strefy zastrzeżonej lub strefy operacyjnej lotniska lub używania w tych strefach pojazdu bez ważnej przepustki samochodowej bądź odpowiedniego upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu pojazdów do tych stref, określonych m.in. w instrukcji poruszania się pieszych i pojazdów na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

15) Pozostawania w porze nocnej (w godzinach od 0.00 do 4.00) bez uzasadnienia związanego z oczekiwaniem na przylot lub odlot statku powietrznego.

16) Uchylania się od kontroli bezpieczeństwa lub kontroli dostępu oraz przekraczania lub forsowania drzwi, ogrodzeń, barier ochronnych oraz nieuzasadnionego użycia przycisku bezpieczeństwa otwierającego drzwi.

17) Opuszczania sal odlotowych znajdujących się w strefie zastrzeżonej przez osoby tam przebywające, w tym przez członków załóg statków powietrznych, bez asysty upoważnionego personelu.

18) Oczekiwania na pasażerów przez samochody korporacji taksówkowych współpracujących z Portem Lotniczym Poznań-Ławica oraz innych – wezwanych przez klienta – poza miejscami do tego celu wyznaczonymi.

2. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do przedstawicieli służb państwowych i samorządowych dysponujących bronią i materiałami niebezpiecznymi lub innymi przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska.

3. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje się do substancji psychotropowych stosowanych w wyniku udokumentowanego zalecenia lekarza.

4. Nie wymaga zgody zarządzającego lotniskiem realizacja materiałów prasowych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 8.

 

§ 3

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska są obowiązane do:

1) niezwłocznego informowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub służby ochrony lotniska w przypadku zaobserwowania pozostawionego bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, a także w przypadku stwierdzenia innego potencjalnego niebezpieczeństwa dla osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń;

2) stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i służby ochrony lotniska, a także personelu służb lotniskowych, służb ruchu lotniczego i przewoźników lotniczych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń lotniska;

3) podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i służby ochrony lotniska w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ewakuacyjnych, zabezpieczających i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

 

§ 4

Stosownie do art. 210 ust. l pkt 5a i pkt 7 ustawy Prawo lotnicze, kto nie stosuje się do nakazu lub zakazu zawartego w przepisach porządkowych wydanych na podstawie art. 83a ust. 2 tejże ustawy obowiązujących na lotnisku lub wbrew zakazom lub ostrzeżeniom podanym do powszechnej wiadomości przy pomocy tablic lub w inny sposób przez zarządzającego lotniskiem narusza postanowienia nakazów i zakazów ustanowionych przez zarządzającego, podlega karze grzywny.

 

§ 5

Regulamin porządkowy wchodzi w życie z dniem 8 października 2012 r.

 

Zarząd Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się